OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Posrednik posreduje kod dovođenja u vezu kupca i prodavca, odnosno zakupca i zakupodavca nepokretnosti i sa pažnjom dobrog privrednika će se truditi da dođe do zaklјučenja Ugovora o kupoprodaji, odnosno zakupu nepokretnosti.

Posrednik ima prava da odbije ponudu prodavca, odnosno zakupodavca ako proceni da ona nije u skladu sa trenutnim uslovima na tržištu, ako sumnja u ispravnost nekretnine, dokumentacije ili prodavca, zakupodavca ili na bilo koji način proceni da mu je ponuđeno posredovanje problematično, neisplativo ili po nekom drugom osnovu nepoželјno.

Posrednik će se prihvatiti posredovanja u slučaju da je prodavac, odnosno zakupodavac predusetlјiv i kooperativan, a posebno da posredniku i potencijalnom kupcu, odnosno zakupcu omogući razgledanje nepokretnosti na dogovoren način i u dogovoreno vreme, kao i da omogući posredniku uvid u originale isprava kojim dokazuje vlasništvo nad nepokretnošću.

Posrednik nema nikakve obaveze prema licima koja odbijaju da ličnim ispravama dokažu svoj identitet ili odbijaju da ostave podatke za kontakt.

Posrednik nema obaveze upuštanja u pravne i druge diskusije oko nekretnina koje nisu deo ponude posrednika.

Posrednik neće posredovati ukoliko klijent odbije da s posrednikom zaklјuči ugovor o posredovanju.

U slučaju posredovanja u kupoprodaji nepokretnosti jeftinije od 33.000 €, posrednik ima pravo na posredničku nadoknadu u iznosu od 1.000 €, a u slučaju posredovanja u kupoprodaji nepokretnosti skuplјe od 33.000 €, posrednik ima pravo na posredničku nadoknadu u iznosu od 3% od postignute cene, oba u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate kapare, odnosno kupoprodajne cene. Provizija je sastavni deo prezentovane cene nalogodavcu- kupcu, koja je utvrđena dogovorom između prodavca i posrednika, tako da kupac ne snosi troškove agencijske provizije. 

Posrednik zadržava pravo na naplatu posredničke provizije i u slučaju da do realizacije budućeg predugovora o kupoprodaji nepokretnosti tj. do zaklјučenja konačnog ugovora ne dođe grškom bilo koje od ugovornih strana.

Ukoliko prodavac mimo posrednika proda (ili zameni) predmetnu imovinu licu sa kojim je na bilo koji način doveden u kontakt preko posrednika dužan je platiti posredniku iznos koji je dvostruko veći od ugovorenog bez obzira da li je posrednik učestvovao u sačinjenju predugovora, ugovora ili bilo kog drugog dokumenta vezanim za prenos vlasništva.

Prodavac je obavezan da na eventualni zahtev kupca kaže kupcu unapred dogovorenu bruto cenu (sa provizijom) bez obzira da li je posrednička provizija procentualno sadržana ili je ona dodata na neto cenu prodavca. Prodavac i posrednik nemaju obavezu da kupca upoznaju s iznosom i rokom plaćanja posredničke provizije ukoliko se ona naplaćuje od prodavca.

Posrednik nema obavezu prevoza klijenta.

Posrednik nema obavezu skrivanja identiteta klijenta osim ako ona nije izričito ugovorena u pisanoj formi.

Posrednik će učestvovati u pregovorima o kupoprodaji, odnosno zakupu nepokretnosti. Klijenti neće komunicirati mimo posrednika, ni uskratiti mogućnost posredniku da učestvuje u pregovorima.

Posrednik će o svom trošku, a na način koji smatra najbolјim, oglašavati i nuditi predmetnu imovinu kucima, odnosno zakupcima.

Posrednik će svakog ozbilјnog potencijalnog kupca, odnosno zakupca dovesti do predmetne imovine i obaviti prezentaciju iste.

Posrednik će obavestiti klijenta o svim okolnostima od značaja za prodaju, odnosno zakup predmetne nepokretnosti koje su mu poznate.

Posrednik će sačiniti svu potrebnu dokumentaciju za overu kupoprodajnog ugovora, odnosno ugovora o zakupu. Sređivanje dokumentacije koja je dokaz nesmetanog raspolaganja predmetnom imovinom i nespornog vlasništva padaju na teret prodavca, odnosno zakupodavca.

Posrednik će klijentu dati svoje objektivno mišlјenje o ceni, odnosno kiriji nepokretnosti u skladu s njenim karakteristikama, prilikama na tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima.

Prodavac, odnosno zakupodavac će upozoriti posrednika na sve upisane i neupisane terete.

Osnovni sud u Prokuplјu je nadležan za rešavanje sporova po pitanju nepoštovanja odredbi ugovora o posredovanju.

Klijent mora obavestiti posrednika o svim okolnostima koje su od značaja za obavlјanje posredovanja, o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom, a posebno o promenama u vezi s pravima nepokretnosti, rokovima i cenom odnosno kirijom, a sve u roku od 3 dana od dana nastale promene.

Klijent ima pravo predmetnu imovinu prodavati, odnosno izdavati i samostalno ili preko drugog posrednika licima s kojima nije doveden u kontakt preko agencije “Elite Pro NEKRETNINE“ bez ikakve nadoknade.

Ugovarači mogu u pisanoj formi jednostrano i bez obrazloženja otkazati ugovor o posredovanju kad god hoće, ali se prodavac, odnosno zakupodavac obavezuje da plati posredniku proviziju u slučaju naknadne prodaje – zakupa predmetne imovine licu s kojim je na bilo koji način stupio u kontakt preko posrednika.

Posrednik može u celini ili delimično preneti na drugog posrednika svoja prava i obaveze iz ugovora o posredovanju.

Rok važenja ugovora o posredovanju je 3 godine od dana zaklјučenja.

Neposredno po prezentaciji nepokretnosti kupac, odnosno zakupac s posrednikom zaklјučuje poseban ugovor o posredovanju kojim potvrđuje da mu predmetna imovina nije do tada bila ponuđena ni na koji način, te da će sve pregovore o kupovini ili zameni, odnosno zakupu tih nepokretnosti obavlјati isklјučivo preko (ili u prisustvu) posrednika, odnosno uz njegovu saglasnost. Kupac se obavezuje da u slučaju da neku od ponuđenih nepokretnosti kupi ili zameni mimo agencije “Elite Pro NEKRETNINE“ (ili to učini lice koje je on na bilo koji način doveo u kontakt sa nekom od ponuđenih nepokretnosti) platiti agenciji “Elite Pro NEKRETNINE“ 3% od pripadajuće (navedene) cene prometne nepokretnosti najkasnije u trenutku zaklјučenja bilo kog dokumenta kojim se stiče pravo raspolaganja navedenom nepokretnošću, a mimo svih obaveza prodavca prema agenciji. Primerak tog ugovora koji zadržava kupac umesto tačne adrese, odnosno katastarske parcele ima navedenu približnu lokaciju. U svemu ostalom su ugovori identični. Rok važenja tog ugovora je godinu dana od dana zaklјučenja.

Klijent će kao poslovnu tajnu čuvati sve informacije do kojih dođe u toku poslovanja s posrednikom i obavezuje se da u suprotnom posredniku nadoknadi eventualnu štetu.

Posrednička provizija za zakup nepokretnostije jednaka jednoj mesečnoj kiriji i plaćaju je zakupac i zakupodavac po ½ u trenutku zaklјučenja ugovora o zakupu.

Posrednik nema obavezu vraćanja posredničke provizije u slučaju raskida ugovora o zakupu pre isteka roka.

Posrednik nema prava da utiče na klijente da izmiruju svoje poreske obaveze. Posrednik se brine da se nepokretnost preda kupcu, odnosno zakupcu sa izmirenim računima za komunalije i utrošenu električnu energiju i RTV pretplatu. Posrednik nema obavezu provere računa za kablovsku televiziju, internet, telefon i zajedničke troškove, jer se oni obračunavaju na osnovu pretplatničkih prava i tereti su lica, a ne nepokretnosti.

Obaveze posrednika prema klijentima se završavaju kada se u celosti izvrši sledeće: overa ugovora o kupoprodaji, odnosno zakupu, isplata kupoprodajne cene u celosti i zaklјuči zapisnik o primopredaji nepokretnosti.

Posrednik nema obavezu da u ime i za račun kupca vrši plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava ni da vrši uknjižbu prava vlasništva kupca u katastarske, zemlјišne i druge javne knjige.

Posrednik ne odgovara klijentu za štetu koju mu je nanela druga ugovorna strana, a što posrednik nije mogao sa sigurnošću znati, ni proveriti u trenutku zaklјučenja ugovora.

Ako klijent zaklјuči ugovor o posredovanju protivno načelu savesnosti i poštenja, dužan je da nadoknadi troškove nastale tokom posredovanja, koji ne mogu biti veći od ugovorene posredničke nadoknade.

Elektronska pošta e-mejlovima između posrednika i klijenta po ugovoru o posredovanju, smatraće se direktnom ličnom komunikacijom.

Troškovi izrade dokumentacije vezane za predmetni promet i zakup padaju na teret posrednika, odnosno posrednik će ih sam sačiniti. U slučaju da navedenu dokumentaciju vrši lice po izboru kupca, kupac snosi troškove izrade istih. Prodavac ima pravo da se konsultuje sa licem po svom izboru i o svom trošku, ali nema prava izbora lica koje će vršiti izradu dokumentacije.

U svemu ostalom prihvataju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Zakona o obligacionim odnosima i drugih zakona.

Posrednik je obavezan da ove opšte uslove poslovanja istakne na vidnom mestu u svom poslovnom prostoru i da s njim upozna klijente štampanjem na poleđini ugovora o posredovanju, ali selektivno u odnosu na to s kojim klijentom se ugovor zaklјučuje, tako da u slučaju da se ugovor zaklјučuje s prodavcem, odnosno zakupodavcem, na poleđini moraju biti sve obaveze prodavca, odnosno zakupodavca, a ako se ugovor zaklјučuje s kupcem, odnosno zakupcem na poleđini moraju biti sve obaveze kupca, odnosno zakupca.


USLUGE
 • OBAVEŠTENJE

  Poštovani klijenti,

  Obaveštavamo Vas da je agencija "Elite Pro nekretnine" promenila naziv i sedište firme. Sada poslujemo pod poslovnim imenom AVENIJA NEKRETNINE, broj u registru posrednika 669, i nakon pripreme poslovnog prostora krenućemo sa radom u centru Niša, u Voždovoj ulici. Agencija će nastaviti posredovanje za nekretnine u Prokuplju, ali sada širimo oblast poslovanja, uvodimo nove trendove i vidove oglašavanja i marketinga, 3d ture virtuelnog gledanja nekretnina i još mnogo toga! Naša nova web stranica je u izradi, uskoro ćemo Vam je prezentovati. O svim dešavanjima i aktuelnostima bićete blagovremeno obavešteni.

  Svim našim klijentima zahvaljujemo se na poverenju,

  Vaša AVENIJA NEKRETNINE

   

 • Naše usluge:

  - PRODAJA NEKRETNINA U NIŠU ( stanovi, kuće, lokali, placevi...)

  - IZDAVANJE U ZAKUP NEKRETNINA U NIŠU 

  - PRODAJA NEKRETNINA U PROKUPLJU I OKOLINI

  - PRAVNE USLUGE 

  - PROVERA VLASNIŠVA I DOKUMENTACIJE

  - LEGALIZACIJA NEKRETNINA

  - UPIS PRAVA VLASNIŠVA U KATASTRU NEPOKRETNOSTI

  - IZRADA UGOVORA 

  - KONSULTANTSKE USLUGE

  - 3d  PREZENTACIJA STANOVA - virtuelna tura

   

   

   

 • PONUDITE NEKRETNINU

OBAVEŠTENJA
 • STAMBENI KREDITI

               

             

  Agencija "Elite Pro NEKRETNINE" je sklopila Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Alpha bankom.

 • ELITE PRO NEKRETNINE

  SARADNJA SA PORTALOM ZA NEKRETNINE: 

  www.nadjidom.com 

   

   

   

  VAŠ ZAHTEV

   

  AKO U BAZI NEMA NEKRETNINE KOJA ISPUNJAVA VAŠ ZAHTEV, POŠALJITE NAM NJEN OPIS. BRZO ĆEMO JE PRONAĆI I KONTAKTIRATI VAS.

   

Preporučujemo
Poslednje dodato